Felhasználói szerződés

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

a 2019. május 23-án megrendezésre kerülő, „RECCS 2019 Tésztahíd-építő Világbajnokság” eseményen részt vevők adatkezelésének és adatfeldolgozásának tárgyában

Jelen tájékoztató célja, hogy a RECCS 2019 Tésztahíd-építő Világbajnokság elnevezésű, nemzetközi szakmai-tudományos rendezvényen (a továbbiakban: rendezvény) az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem vagy adatkezelő) programjain részt vevő személyek (a továbbiakban: érintettek) tájékoztatást kapjanak az esemény során az Egyetem által kezelt és feldolgozott személyes adataik köréről, az adatkezelés és adatfeldolgozás feltételeiről, a folyamatban részt vevők személyéről, valamint az érintetteknek a személyes adatok kezelésével összefüggő jogairól és kötelezettségeiről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

I. Jelen tájékoztatóban használt rövidítések

a) GDPR: az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

b) Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

II. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános rendelkezések

1. Regisztráció a weboldalra

Adatkezelés célja

A Rendezvényen való részvétel és a rendezvény keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételének biztosítása

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Kezelt adatok köre

Felhasználónév (A felhasználónév a regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül az Egyetem és a regisztráló közötti kapcsolattartás célját szolgálja.)

E-mail cím (Az E-mail cím a regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül az Egyetem és a regisztráló közötti kapcsolattartás célját szolgálja.)

Jelszó (A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja)

Adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (a hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét GDPR 7. cikk (3) bekezdése értelmében)

Adatkezelés módja

Elektronikus

2. Regisztráció versenyzőként

Adatkezelés célja

A Rendezvényen való részvétel és a rendezvény keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételének biztosítása

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Kezelt adatok köre

Csapat neve (A Csapat neve a versenyen történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.)

Intézmény neve (Az Intézmény neve a versenyen történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.)

Ország (Az Ország a versenyen történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.)

Település (A Település a versenyen történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.)

Irányítószám (Az Irányítószám a versenyen történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.)

Csapattagok nevei (A Csapattagok nevei a versenyen történő azonosításához elengedhetetlenül szükségesek.)

Hallgatói jogviszony igazolás (A Hallgatói jogviszony igazolás a versenyen történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.)

Kísérő tanár neve (A Kísérő tanár neve a versenyen történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.)

Kapcsolattartó személy neve, e-mail címe, telefonszáma (A Kapcsolattartó személy neve, e-mail címe, telefonszáma az Egyetem és a regisztráló közötti kapcsolattartás célját szolgálja.)

Csapatfotó (A Csapatfotó a versenyen történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges.)

Szerkezetek típusai és nevei (A Szerkezetek típusai és nevei a versenyen történő azonosításához elengedhetetlenül szükségesek.)

Adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (a hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét GDPR 7. cikk (3) bekezdése értelmében)

Adatkezelés módja

Elektronikus

3. Regisztráció nézőként

Adatkezelés célja

A Rendezvényen való részvétel és a rendezvény keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételének biztosítása.

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Kezelt adatok köre

Látogató neve (A Látogató neve az Egyetem és a regisztráló közötti kapcsolattartás célját szolgálja.)

E-mail cím (Az E-mail cím a regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül az Egyetem és a regisztráló közötti kapcsolattartás célját szolgálja.)

Adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (a hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét GDPR 7. cikk (3) bekezdése értelmében)

Adatkezelés módja

Elektronikus

4. Kép-, hang- és videofelvétel készítése

Adatkezelés célja

A hallgatói, tudományos, szakmai élet és közeg népszerűsítése, jelentőségének tudatosítása: így különösen a rendezvény népszerűsítése, promotálása.

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Kezelt adatok köre

A rendezvény területére belépő természetes személyek arcképmása, illetve testrészei, valamint ezen személyek hangja.

Adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (a hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét GDPR 7. cikk (3) bekezdése értelmében)

Adatkezelés módja

Elektronikus

Kép-, hang- és videófelvétel készítéséhez és felhasználásához való hozzájárulás megadásának módja

A regisztrációhoz kötött esemény, program esetében az érintett a rendezvény területére való belépéssel – az erre külön kihelyezett táblák tájékoztatása szerint - hozzájárul az egyéniesített kép-, hang-, illetve videófelvétel készítéséhez, illetve azok adatkezelési cél keretében történő felhasználásához.

5. Nyereményjátékban való részvétel

Adatkezelés célja

A rendezvény keretében meghirdetett nyereményjátékban történő részvétel

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Kezelt adatok köre

A nyereményjátékban résztvevők fényképe, Facebook profiljukon elérhető egyéb személyes adatai.

Adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (a hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét GDPR 7. cikk (3) bekezdése értelmében)

Adatkezelés módja

Elektronikus

A hozzájárulás megadásának módja

A nyereményjátékban való részvétellel a nyertes a hozzájárulását megadja, valamint hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az Egyetem a nyeremény átvételéről fotókat készítsen és azt a rendezvénnyel kapcsolatos kiadványaiban, illetve egyéb fórumain nyilvánosságra hozza.

6. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Óbudai Egyetem

Székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B

Központi honlapja: www.uni-obuda.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Szirmai Zsuzsánna, 1033 Budapest, Vörösvári út 105., telefon: +36 (1) 666-5794, email cím: adatvedelem@uni-obuda.hu

7. Az adatfeldolgozó(k) igénybevétele

Az adatkezelő a kép-, hang- és videófelvétel készítéséhez adatfeldolgozóként harmadik személy(ek) közreműködését is igénybe veszi. Az adatfeldolgozó az adatkezelő utasítása alapján jogosult eljárni, adatkezelésre vonatkozó önálló döntést nem hozhat.

8. Kép-, hang- és videófelvételek készítése és felhasználása

A felvételek kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célból kerülnek elkészítésre és felhasználásra. Kizárólag olyan felvétel kerül előállításra, illetve nyilvános felhasználásra, ami az érintetteket az adott rendezvényen való részvétel körében az érintettek számára általában előre látható magatartások során, a rendezvénnyel összefüggésben felmerülő szituációkban szemlélteti azzal, hogy az érintettre nyilvánvalóan hátrányos felvételek nem kerülnek felhasználásra. A felhasználásra kerülő felvételek az adatkezelő jóhiszemű és az érintett érdekeit nem sértő belátása szerint kerülhetnek módosításra (így különösen esztétikai okokból: pl. a képfelvétel élessége, színmélység javítása érdekében). A felvételek az adatkezelési céllal összefüggésben hozhatók nyilvánosságra, különösen az adatkezelő rendelkezésére álló és általa elérhető online felületeken.

9. Adattovábbítás harmadik személyeknek:

Az Egyetem az érintettre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy az érintett hozzájárulásával közölhet.

Szervezeten belüli adattovábbítás: Az Egyetem szervezeti rendszerén belül az érintett személyes adatai – a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig – csak olyan szervezeti egységhez továbbíthatók, amelyek az érintett adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat látnak el az adatkezelés alapelveivel összhangban.

Statisztikai célú adattovábbítás: az érintettek személyes adatai statisztikai célokra felhasználhatóak és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak.

A személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására nem kerül sor.

III. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. Tájékoztatáshoz - a kezelt adatok hozzáféréséhez - való jog: Az érintett a GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni

fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam

meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint

legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Tájékoztatás iránti megkeresést az Egyetem címére küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben (cím: 1034

Budapest, Bécsi út 96/b) vagy az adatvedelem@uni-obuda.hu e-mail címre kell eljuttatni.

2. Másolat kéréséhez való jog: A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján az érintett másolatot kérhet a kezelt személyes adatokról. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Egyetem az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előzőekben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3. Helyesbítéshez való jog: A GDPR 16. cikkének megfelelően az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Egyetem indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4. Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok esetében a GDPR 17. cikk (1) bekezdésével összhangban az érintett kérheti, hogy a nyilvánosságra hozott személyes adatok törlésre kerüljenek.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az

elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatok törlése nem végrehajtható, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Ha az Egyetem nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Korlátozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az előzőek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelemben azt is meg kell jelölni, hogy az érintett melyik okból kéri a korlátozást. Az Egyetem az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

6. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való joggal kapcsolatos rendelkezéseket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor

tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az előzőekben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8. A joggyakorlás közös szabályai: Az Egyetem a kérelmet - figyelembe véve az Infotv. rendelkezéseit - a lehető legrövidebb alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja, és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Amennyiben az Egyetem a kérelmet tartalmazó panaszt megalapozottnak tartja, az értesítéssel egy időben teljesíti a kérelemben foglaltakat.

A kérelem megtagadása esetén az Egyetem a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Egyetem fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy az Egyetem meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

IV. Jogérvényesítési lehetőségek

1. Az érintett az általa jogsértőnek tartott adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatban az Egyetem felé panasszal fordulhat az alábbi elérhetőségen: adatvedelem@uni-obuda.hu

2. Amennyiben az érintett megítélése szerint az Egyetem adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a NAIH (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu, telefonszám: + 36 1 391 14 00, e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) eljárását is kezdeményezheti.

3. Emellett az érintettnek joga van az Egyetem adatkezelésével szemben bírósághoz fordulni. A pert az érintett – választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

V. Az Egyetem Adatvédelmi Szabályzata

Az Egyetem adatkezelésével kapcsolatos általános jellegű információi az Adatvédelmi Szabályzatban érhetőek el az Egyetem honlapján itt: http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-adatvedelmi-szabalyzata

Budapest, 2019. március 1.